Projekt Wyzwania TeodoraI. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora”.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego.

Cele szczegółowe:

 • dbanie o wszechstronny i indywidualny rozwój dzieci,
 • zdobywanie różnych umiejętności,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,
 • rozwijanie samodzielności,
 • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,
 • zapoznanie z tematyka dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, numerów alarmowych.

Projekt zdrowe loveII. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Covidowe zdrowe love”.

Cele projektu: Kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego

Cele szczegółowe:

 • uświadomienie wpływu zdrowej diety na organizm człowieka,
 • uświadomienie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieciom,
 • utrwalanie nawyków związanych z higiena ciała i psychiki,
 • rozwijanie umiejętności w zakresie nazywania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, lękami,
 • współdziałanie z organizacjami wspomagającymi zdrowie fizyczne i psychiczne dzieciom- wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe pomysły na aktywności związane z szeroko pojętym zdrowiem.

Projekt Mały Miś w świecie wielkiej literaturyIII. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

Cele projektu: Rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i zagranica

Cele szczegółowe:

 • zachęcenie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – i uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci,
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami,
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

Zdrowo i sportowoIV. Ogólnopolska akcja Zdrowo i Sportowo.

Cele projektu: Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat). Odbiorcami akcji są nie tylko nauczyciele i wychowawcy, ale także rodzice i opiekunowie dzieci.

Cele szczegółowe:

 • aktywne dzieci to zdrowsi dorośli,
 • aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu,
 • zdrowe nawyki trwają przez całe życie,
 • aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji,
 • zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Góra groszaV. Zarabiaj grosze na „GÓRĘ GROSZA”.

Cele akcji: Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz umiejętności rozróżniania nominałów polskich monet i banknotów. Doskonalenie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Cele szczegółowe: dziecko:

 • nabywa umiejętności zgodnego współdziałania w pracy zespołowej,
 • potrafi rywalizować z kolegami w przyjaznej atmosferze - pracuje aktywnie uzyskując pieniążki na akcję „GÓRA GROSZA” - dziecko ma świadomość, że „zarabia” pieniążki na szlachetny cel, wytrwale dąży do wytyczonego celu.