Rytmika

Zajęcia z rytmiki i tańca są prowadzone w grupie I, II, III, IV, V, VI przez panią Ewę Kwokę. Rytmika ma ogromne znaczenie w rozwoju muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości. W poszczególnych grupach wiekowych są wprowadzane piosenki zgodne z daną porą roku i omawianą tematyką. Oprócz śpiewania piosenek, dzieci uczą się także różnych tańców, zarówno współczesnych jak i ludowych, biorą udział w zabawach ruchowych. Na zajęciach z rytmiki dzieci uczą się rozróżniać dźwięki wysokie i niskie, a także reagować ruchem ciała na ustalony sygnał muzyczny.

Cele rytmiki:

 • Rozwija zdolności intelektualne dziecka:  ćwiczy pamięć i koncentrację uwagi.
 • Pobudza aktywność dziecka, niweluje nieśmiałość i budzi wiarę we własne siły.
 • Umożliwia dzieciom zaspakajanie potrzeby ruchu.

Religia

Zajęcia te prowadzone są obecnie w grupie III, IV, V i VI przez panią katechetkę Annę Hendzel. Podczas zajęć dzieci pracują w Podręcznikach do nauki religii. Podręczniki wykorzystywane w pracy z dziećmi są zgodne z programem nauczania.


Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez panią Annę Trawkę w grupach:I, II III, IV, V i VI Podczas zajęć dzieci uczą się języka poprzez zabawę. Śpiewają piosenki w języku angielskim, przyswajają sobie proste i krótkie zwroty, liczby, kolory, a także nazwy przedmiotów z najbliższego otoczenia dziecka.


Logopedia

Zajęcia te są prowadzone w naszym przedszkolu przez panią Karolinę Ząbczyk. Mają one charakter indywidulany i są przeznaczone dla dzieci mających zaburzoną mowę.

Cele zajęć:

 • Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka.
 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 • Usprawnianie mowy już ukształtowanej.
 • Korygowanie zaburzeń mowy w zakresie fonetyki, gramatyki i strony leksykalnej.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dziecka.
 • Usprawnianie techniki czytania i pisania.

Gry i zabawy ruchowe

Zajęcia te są prowadzone w grupie I, II, III, IV, V i VI przez wychowawczynie poszczególnych grup. Gry i zabawy zabezpieczają podstawową potrzebę dziecka w wieku przedszkolnym - potrzebę ruchu. Wprawiają dzieci w dobry i radosny nastrój. Zajęcia te mają charakter grupowy, dzięki czemu przygotowują one dziecko do współdziałania w zespole, uczą dziecko przystosowywać się do całej grupy, kształtują charakter, a co ważne dyscyplinę. Z uwagi na fakt, że w przedszkolu znajduje się sala gimnastyczna, a w niej różne sprzęty (basen z piłeczkami, zjeżdżalnie, drabinki, itp.), dzieci mogą spędzać tam czas podczas zajęć.


Ponadto w przedszkolu prowadzone są zajęcia o charakterze indywidualnym, przeznaczone dla dzieci, wymagających szczególnej uwagi. Są to:

Zajęcia rewalidacyjne 

Cele zajęć rewalidacyjnych:

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Usprawnianie motoryki małej.
 • Rozwijanie sprawności manualnych dziecka.
 • Doskonalenie czynności w zakresie samoobsługi.
 • Zachęcanie do udziału w zabawach ruchowych i grach zespołowych z innymi dziećmi.
 • Zachęcanie do podejmowania różnorodnych zabaw z rówieśnikami z grupy przedszkolnej.
 • Doskonalenie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi.

Zajęcia rewalidacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka, a także uwzględniają jego aktualne potrzeby i ograniczenia.

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Cele gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej:

 • Kształtowanie odruchu poprawnej postawy ciała.
 • Uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń.
 • Dążenie do samo egzekwowania nawyku prawidłowej postawy.
 • Uaktywnienie układów: narządu ruchu, krążeniowego i oddechowego.
 • Zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużenie, skrócenie lub wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych (w zależności od występującej wady).

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna powinna być dla dziecka przede wszystkim radosną zabawą, dlatego musimy pamiętać o takich zasadach:

 • Czas ćwiczeń nie powinien przekraczać 30 minut, ponieważ dziecko przedszkolne ma ograniczoną zdolność koncentracji.
 • Ćwiczenia powinny być dostosowane do aktualnych możliwości i umiejętności dziecka,
 • Trudność ćwiczeń należy stopniowo zwiększać.
 • Ćwiczenia trudniejsze należy przeplatać łatwiejszymi, a ćwiczenia statyczne ćwiczeniami dynamicznymi.
 • Stosować przemienność pracy grup mięśniowych.
 • Wprowadzać różnorodne formy pracy, niekonwencjonalne przybory i przyrządy.